حداکثر ظرفیت نیروگاه خورشیدی قابل احداث توسط مشترکین

نیروگاه خورشیدی پشت بامی

حداکثر ظرفیت نیروگاه خورشیدی قابل احداث توسط مشترکین محدود به ظرفیت انشعاب کنتور برق آنهاست:

آمپراژ کنتور

نوع انشعاب

حداکثر ظرفیت نیروگاه

15 آمپر

تکفاز

3 کیلووات

25 آمپر

تکفاز

5 کیلووات

32 آمپر

سه فاز

20 کیلووات

100 آمپر

سه فاز

60 کیلووات

170 آمپر

سه فاز

100 کیلووات